Wspó³praca z innymi aplikacjami

Konfiguracja Exact Audio Copy
Konfiguracja CDex
INDEX http://www.pazera-software.com/products/lame-front-end/