Pliki / Katalog docelowy

Zakładka "Pliki / Katalog docelowy"

Lista plików

W górnej części tej zakładki znajduje się lista plików.

Aby dodać pliki do listy, wybierz menu Lista plików->Dodaj pliki do listy.... Pojawi się standardowe okno dialogowe służące do wyboru plików, w którym należy zaznaczyć żądany plik (lub wiele plików z wciśniętym klawiszem CTRL). Po naciśnięciu przycisku Otwórz, wybrane pliki zostaną dodane do listy.

Pliki można też dodawać do listy metodą Przeciągnij i Upuść (Drag&Drop).

Uwaga!
Kodowane/dekodowane są tylko pliki zaznaczone na liście.
Po dodaniu pliku do listy jest on automatycznie zaznaczany. Aby zaznaczyć wszystkie pliki na liście, wybierz menu Lista plików->Zaznacz wszystko.

Sekcja Katalog docelowy

Jeśli zaznaczona jest opcja Katalog docelowy = Katalog z plikami źródłowymi, wszystkie pliki wynikowe zostaną zapisane w tym samym katalogu co pliki źródłowe. Jeśli natomiast zaznaczona będzie opcja Użyj poniższego, pliki wynikowe będą zapisywane w katalogu podanym w poniższym polu tekstowym.

Pozostałe opcje

Usuń pliki źródłowe po zakodowaniu/zdekodowaniu

Gdy zaznaczone, po zakończeniu kodowania/dekodowania, jeśli operacja nie została przerwana przez użytkownika i nie wystąpił żaden błąd, pliki źródłowe zostaną usunięte z dysku twardego.

Uwaga!
Pliki źródowe zostaną usunięte trwale (a nie tylko przeniesione do Kosza). Ich odzyskanie może być bardzo kłopotliwe lub wręcz niemożliwe.

Usuń pliki z listy po zakodowaniu/zdekodowaniu

Gdy zaznaczone, po zakończeniu kodowania/dekodowania, jeśli operacja nie została przerwana przez użytkownika i nie wystąpił żaden błąd, zaznaczone pliki zostaną usunięte z listy.

Nadpisuj istniejące pliki

Jeśli zaznaczone i plik docelowy już istnieje, nastąpi jego nadpisanie nowym. Jeśli opcja ta nie jest zaznaczona, zostanie wyświetlone okno dialogowe z zapytaniem, czy nadpisać istniejący plik.

Zamknij po zakończeniu kodowania/dekodowania

Jeśli zaznaczone, po zakończeniu kodowania/dekodowania, jeśli operacja nie została przerwana przez użytkownika i nie wystąpił żaden błąd, program zostanie zamknięty.

INDEX http://www.pazera-software.com/products/lame-front-end/