Wyświetleń
265,395
20:49:11
02.12.2022 (Friday)

Pomocnik Szaradzisty

wersja 1.1
22 luty 2008
Jacek Pazera

http://www.pazera-software.pl/products/pomocnik-szaradzisty/Wstęp
Słowniki
Wyszukiwanie proste
Wyszukiwanie zaawansowane
Przykłady


Wstęp

Pomocnik Szaradzisty jest programem wyszukującym wyrazy, anagramy i palindromy pasujące do podanego przez użytkownika wzorca. Program może być szczególnie przydatny przy rozwiązywaniu i układaniu różnego rodzaju krzyżówek, anagramów czy innych zadań szaradziarskich.

We wzorcu należy wpisać znane litery szukanego wyrazu na właściwych pozycjach, a pozostałe pola pozostawić puste. We wzorcu można także wprowadzać 2 znaki specjalne: $ - zastępuje dowolną spółgłoskę, @ - zastępuje dowolną samogłoskę.
Program posiada szereg zaawansowanych opcji pozwalających bardzo precyzyjnie zdefiniować kryteria jakie musi spełniać szukany wyraz. Można m. in. określić liczbę liter szukanego wyrazu, jakie litery musi zawierać, jakich liter nie może zawierać, jakimi literami powinien się rozpoczynać, jakimi kończyć itp. Ustalone kryteria wyszukiwania można zapisać do pliku INI i wczytać je w dowolnym momencie.

Pomocnik Szaradzisty nie wymaga instalacji. Wystarczy tylko wypakować pliki z archiwum ZIP (pomocnik_szaradzisty.zip) i dwukrotnie kliknąć plik psz.exe. Program jest bardzo niewielki, wykorzystuje niewiele zasobów systemowych i może być uruchamiany z urządzeń/dysków przenośnych.

Program jest w 100% darmowy. Można z niego korzystać bez żadnych ograniczeń w celach komercyjnych i niekomercyjnych.Słowniki

Słowniki powinny być zwykłymi plikami tekstowymi (TXT). W jednej linii pliku powinno być wpisane jedno słowo. Puste linie są ignorowane.

Słownik jest wczytywany automatycznie przy starcie programu. Przy czym ładowany jest ostatnio używany słownik. Jeśli podczas ostatniej sesji programu używałeś słownika MÓJ_SŁOWNIK.TXT, to przy kolejnym uruchomieniu programu zostanie wczytany właśnie ten plik. Jeśli w trakcie działania programu chcesz zmienić słownik, kliknij menu Słownik->Wczytaj słownik..., wybierz żądany plik i kliknij przycisk Otwórz. Nazwa pliku z aktualnie wczytanym słownikiem pokazywana jest na pasku tytułowym, obok nazwy programu. Na pasku statusu (na dole) pokazywana jest liczba wszystkich wczytanych wyrazów i suma liter wszystkich wczytanych wyrazów.

Przy wczytywaniu słownika ignorowane są duplikaty, wyrazy 1-literowe oraz wyrazy, których liczba liter jest większa od 30.

Wyszukiwanie polega na porównaniu każdego słowa ze słownika z wzorcem podanym przez użytkownika. Jeśli jakieś słowo pasuje do podanego wzorca i spełnia dodatkowe warunki ograniczające (panel Opcje), wówczas jest ono dodawane do listy z wynikami.

Przy pierwszym uruchomieniu Pomocnika Szaradzisty tworzony jest plik PS_WYRAZY.txt. Jest to plik ze słownikiem, zawierający ok. 120 000 wyrazów. Jeśli przez przypadek dokonałeś zmian w oryginalnym słowniku, zawsze możnesz go przywrócić. W tym celu kliknij menu Słownik->Przywróc oryginalny słownik PS_WYRAZY.txt....


Okno SłownikAby wyświetlić to okno, kliknij menu Słownik->Pokaż słownik... lub naciśnij klawisz F3.

Większą część tego okna zajmuje kontrolka edycyjna z listą wyrazów pobranych z pliku słownika. Umożliwia ona dokonywanie prostych zmian w bieżącym słowniku (poprawianie, dodawanie, usuwanie wyrazów). Aby zmiany zostały uwzględnione przez program w trakcie wyszukiwania, kliknij przycisk Zapisz.PrzyciskiNowy słownik...
Wyświetla okienko dialogowe, w którym należy podać nazwę pliku dla nowego słownika. Po wpisaniu nazwy i kliknięciu przycisku Zapisz, tworzony jest pusty plik tekstowy (słownik) o wcześniej podanej nazwie.

Wczytaj słownik...
Wyświetla okienko dialogowe, w którym należy wybrać żądany plik ze słownikiem. Po kliknięciu przycisku Otwórz, wczytany zostanie wybrany plik.

Sortuj i usuń duplikaty
Sortuje alfabetycznie wszystkie wyrazy wpisane w kontrolce edycyjnej i usuwa duplikaty.

Zapisz
Zapisuje wszystkie zmiany dokonane przez użytkownika.

Dodaj do bieżącego słownika wyrazy z pliku...
Wyświetla okienko dialogowe, w którym należy wybrać nazwę pliku tekstowego. Po kliknięciu przycisku Otwórz, program wyszukuje wyrazy w wybranym pliku i dodaje do bieżącego słownika. Po zakończeniu operacji, następuje automatyczne sortowanie wyrazów i zapisanie słownika.

Pokaż statystyki
Wyświetla okno Statystyki słownika, w którym są przedstawione szczegółowe statystyki bieżącego słownika.Wyszukiwanie proste

Jeśli znasz ilość liter poszukiwanego słowa:

 1. Zaznacz opcję Szukaj wyrazów i ustaw żądaną liczbę liter.
 2. We wzorcu wpisz znane litery w odpowiednich pozycjach. Jeżeli nie znasz którejś litery, pozostaw pole puste. We wzorcu można także wprowadzać znaki specjalne: $ - zastępuje dowolną spółgłoskę, @ - zastępuje dowolną samogłoskę.
 3. Jeśli szukasz wyrazów pasujących do podanego wzorca, zaznacz opcję Wyrazy. Jeśli szukasz anagramów, które można utworzyć z podanych liter, zaznacz opcję Anagramy. Przy wyszukiwaniu anagramów pozycje i kolejność podanych we wzorcu liter nie mają znaczenia. Jeśli chcesz wyszukać palindromy pasujące do podanego wzorca, zaznacz opcję Palin­dromy.
 4. Jeśli chcesz, aby przy wyszukiwaniu brane były pod uwagę wielkości znaków podanych we wzorcu, zaznacz opcję Uwzględniaj wielkość znaków (pod przyciskiem Szukaj).
 5. Wciśnij przycisk Szukaj lub klawisz F5.
  W tabeli z wynikami zostaną wyświetlone wszystkie wyrazy i/lub anagramy i/lub palindromy pasujące do podanego wzorca.Jeżeli nie znasz dokładnie liczby liter poszukiwanego wyrazu, zaznacz opcję Szukaj wyrazów o liczbie liter i w polu min ustaw minimalną długość szukanego słowa, a w polu max – maksymalną.
Dalej postępuj podobnie jak w punktach 2 – 5 powyżej.Wyszukiwanie zaawansowane

Po prawej stronie okna głównego programu znajduje się panel z opcjami umożliwiającymi zawężenie wyników wyszukiwania.

Sekcja Wyświetlaj

Jeśli zaznaczysz Wyrazy, do tabeli wynikowej zostaną dodane wszystkie wyrazy pasujące do podanego wzorca.

Jeśli zaznaczysz Anagramy, w tabeli wynikowej zostaną wyświetlone wyrazy, które można utworzyć z podanych we wzorcu liter. W tym przypadku kolejność i pozycje liter we wzorcu nie mają znaczenia.

Jeśli zaznaczysz Palindromy, w tabeli z wynikami zostaną wyświetlone wszystkie palindromy pasujące do podanego wzorca.
Jeżeli chcesz zobaczyć listę wszystkich palindromów występujących w bieżącym słowniku, kliknij menu Palindromy->Pokaż wszystkie palindromy... .

Sekcja Nie wyświetlaj wyrazów

We wszystkich okienkach tekstowych można wpisywać pojedyncze litery, łańcuchy znaków lub rozdzieloną przecinkami listę znaków/łańcuchów. Nad każdym okienkiem tekstowym, po prawej stronie, znajduje się opcja WZ (wielkość znaków). Gdy zostanie zaznaczona, przy wykluczaniu wyrazów będą brane pod uwagę wielkości znaków.

Jeśli zaznaczysz opcję kończących się, wówczas w tabeli z wynikami nie będą wyświetlane wyrazy kończące się którymkolwiek ze znaków/łańcuchów wpisanych w polu tekstowym poniżej. Np. jeżeli wpiszesz: ący, enie, nie będą wyświetlane wyrazy kończące się łańcuchem ący i wszystkie wyrazy kończące się łańcuchem enie.

Jeśli zaznaczysz opcję rozpoczynających się, w tabeli z wynikami nie będą wyświetlane wyrazy rozpoczynające się którymkolwiek ze znaków/łańcuchów wpisanych w polu tekstowym poniżej. Np. jeżeli wpiszesz: a, br, nie będą wyświetlane wyrazy rozpoczynające się znakiem a oraz wyrazy rozpoczynające się łańcuchem br.

Jeśli zaznaczysz opcję zawierających, wówczas w tabeli z wynikami nie będą wyświetlane wyrazy zawierające znaki/łańcuchy wpisane w polu tekstowym poniżej.
Jeżeli zaznaczysz LUB, z wyników będą wykluczane wyrazy zawierające którykolwiek z wpisanych znaków/łańcuchów. Jeżeli zaznaczysz ORAZ, wykluczane będą wyrazy zawierające wszystkie z wpisanych znaków/łańcuchów.
Np. jeśli wpiszesz: p, mn i zaznaczysz LUB, w tabeli wyników nie będą wyświetlane wyrazy zawierające literę p i wyrazy zawierające łańcuch mn. Jeśli zaznaczysz ORAZ, nie będą wyświetlane wyrazy zawierające jednocześnie literę p i łańcuch mn.

Sekcja Wyświetlaj tylko wyrazy

We wszystkich okienkach tekstowych można wpisywać pojedyncze litery, łańcuchy znaków lub rozdzieloną przecinkami listę znaków/łańcuchów. Nad każdym okienkiem tekstowym, po prawej stronie, znajduje się opcja WZ (wielkość znaków). Gdy zostanie zaznaczona, przy wykluczaniu wyrazów będą brane pod uwagę wielkości znaków.

Jeśli zaznaczysz opcję kończące się, wówczas w tabeli z wynikami będą wyświetlane tylko wyrazy kończące się jednym ze znaków/łańcuchów wpisanych w polu tekstowym poniżej. Np. jeżeli wpiszesz: ak, ek, wyświetlone zostaną tylko wyrazy kończące się łańcuchem ak i wszystkie wyrazy kończące się łańcuchem ek.

Jeśli zaznaczysz opcję rozpoczynające się, w tabeli z wynikami będą wyświetlane tylko wyrazy rozpoczynające się jednym ze znaków/łańcuchów wpisanych w polu tekstowym poniżej. Np. jeżeli wpiszesz: j, ka, wyświetlone zostaną tylko wyrazy rozpoczynające się znakiem j i wyrazy rozpoczynające się łańcuchem ka.

Jeśli zaznaczysz opcję zawierające, wówczas w tabeli z wynikami będą wyświetlane tylko wyrazy zawierające znaki/łańcuchy wpisane w polu tekstowym poniżej.
Jeżeli zaznaczysz LUB, zostaną wyświetlone tylko wyrazy zawierające jeden z wpisanych znaków/łańcuchów. Jeżeli zaznaczysz ORAZ, zostaną wyświetlone tylko te wyrazy, które zawierają wszystkie z wpisanych znaków/łańcuchów.
Np. jeśli wpiszesz: ir, z i zaznaczysz LUB, w tabeli wyników zostaną wyświetlone tylko wyrazy zawierające łańcuch ir i wyrazy zawierające literę z. Jeśli zaznaczysz ORAZ, zostaną wyświetlone tylko wyrazy zawierające jednocześnie łańcuch ir i literę z.Przykłady

Przykład 1.

Znaleźć nazwisko francuskiego matematyka, fizyka i filozofa.
Wiemy, że pierwsza litera to P, czwarta – c, a szósta – l. Szukany wyraz ma 6 liter.

 • Zaznaczamy Szukaj wyrazów i ustawiamy liczbę liter na 6.
 • W sekcji Wyświetlaj zaznaczamy Wyrazy.
 • We wzorcu wpisujemy:

 • Ponieważ nazwisko musi zaczynać się od wielkiej litery, zaznaczamy opcję Uwzględniaj wielkość znaków (pod przyciskiem Szukaj).
 • Naciskamy przycisk Szukaj lub klawisz F5.
 • Wynik:

  Pascal
Przykład 2.

Szukamy wyrazu rozpoczynającego się łańcuchem znaków ja i kończącego się literą g. Wiadomo także, że na pozycji 6-stej musi wystąpić spółgłoska. Liczba liter szukanego wyrazu nie jest znana, ale wiadomo, że musi to być słowo sześcio-, siedmio- lub ośmioliterowe.

 • Zaznaczamy opcję Szukaj wyrazów o liczbie liter i w min ustawiamy 6, a w max8.
 • Po prawej stronie okna, w sekcji Wyświetlaj tylko wyrazy zaznaczamy kończące się i w polu tekstowym poniżej wpisujemy literę g.
 • W sekcji Wyświetlaj zaznaczamy Wyrazy.
 • We wzorcu wpisujemy:

 • Naciskamy klawisz F5.
 • Wynik:

  Jaćwing
  jaksztag
Przykład 3.

Hasło z krzyżówki: Np. 303 "Kościuszkowski".
Wiemy, że szukany wyraz składa się z 8 liter, pierwsza litera to d, a ostatnia - n.
Ponadto wiadomo, że szukany wyraz nie może zawierać liter: k, b i c, natomiast zawiera literę j oraz literę w.

 • Zaznaczamy opcję Szukaj wyrazów i ustawiamy liczbę liter na 8.
 • We wzorcu wpisujemy:

 • W sekcji Wyświetlaj zaznaczamy Wyrazy.
 • W sekcji Nie wyświetlaj wyrazów zaznaczamy zawierających i w polu tekstowym poniżej wpisujemy: k, b, c. Poniżej pola tekstowego zaznaczamy opcję LUB.

 • W sekcji Wyświetlaj tylko wyrazy zaznaczamy zawierające i w polu tekstowym poniżej wpisujemy: j, w. Poniżej pola tekstowego zaznaczamy ORAZ.
 • Naciskamy klawisz F5.
 • Wynik:

  dywizjon
Przykład 4.

Wyświetlić listę wszystkich sześcio- i siedmioliterowych palindromów.

 • Zaznaczamy Szukaj wyrazów o liczbie liter i w min ustawiamy 6, w max7.
 • Wzorzec pozostawiamy pusty:

 • W sekcji Wyświetlaj zaznaczamy Palindromy.
 • Naciskamy klawisz F5.
 • Wynik:

  anilina
  apokopa
  Lessel
  rotator
  tillit
Przykład 5.

Wyświetlić listę wszystkich wyrazów 9-cio literowych.

 • Zaznaczamy Szukaj wyrazów i ustawiamy liczbę liter na 9.
 • Wzorzec pozostawiamy pusty:

 • W sekcji Wyświetlaj zaznaczamy Wyrazy.
 • Naciskamy klawisz F5.
 • Wynik: 17338 wyrazów 9-cio literowych.
Przykład 6.

Znaleźć wyrazy, które można utworzyć z liter francuskiego imienia Alain.

 • Zaznaczamy Szukaj wyrazów i ustawiamy liczbę liter na 5.
 • W sekcji Wyświetlaj zaznaczamy Anagramy.
 • We wzorcu wpisujemy np.:  (w tym przypadku kolejność liter nie ma znaczenia)
 • Naciskamy klawisz F5.
 • Wynik:

  Alina
  liana