Wyświetleń
3,571
03:16:59
24.02.2024 (Saturday)

Free WebM to MP3 Converter - Poradnik użytkownika

Wyświetleń: 3,571
Ostatnia modyfikacja: 28.09.2016

Spis treści


Wstęp

Free WebM to MP3 Converter jest darmowym programem konwertującym pliki WebM, MP4, FLV i 3GP do formatu MP3 lub WAV. Program umożliwia także kopiowanie (ekstrakcję) oryginalnych ścieżek audio z obsługiwanych plików bez utraty jakości (bez żadnej obróbki dźwięku).

Program jest dostępny w wersji 32 i 64 bitowej. Konwersja w wersji 64-bitowej jest szybsza od kilku do ok. 20%.

Do kodowania dźwięku do formatu MP3 wykorzystywana jest najnowsza wersja stabilna kodera LAME.

Program jest całkowice darmowy (do zastosowań domowych i komercyjnych) i można go pobrać tutaj.

Okno główne

Okno główne programu Free WebM to MP3 Converter
Okno główne programu Free WebM to MP3 Converter

Dodawanie plików do listy

Aby przekonwertować pliki wideo, najpierw należy dodać je do listy przetwarzania. W tym celu kliknij przycisk Dodaj pliki na pasku narzędziowym. Pojawi się systemowe okienko dialogowe do wyboru plików, w którym musisz zaznaczyć jeden lub więcej plików do konwersji, a następnie kliknąć przycisk Otwórz. Gdy to zrobisz, program doda wybrane przez Ciebie pliki do listy. Pliki można też dodawać metodą przeciągnij i upuść.

Aby rozpocząć konwersję/ekstrakcję, na liście musi znajdować się co najmniej jeden plik, ponadto musi on być zaznaczony w kolumnie z polem zaznaczania typu checkbox (druga kolumna na obrazku powyżej).

Konwersja plików z wykorzystaniem profilów

Do programu zostały dołączone profile konwersji - zestawy ustawień kodowania opracowane z myślą o typowych zadaniach konwersji. Dostępne są one w sekcji Profil.

Jeśli nie masz doświadczenia w konwersji plików audio, wybierz na liście profilów pozycję Domyślne ustawienia kodera.

Przy ustawieniach domyślnych, program konwertuje pliki do formatu MP3 ze stałą przepływnością bitów (CBR), a wszystkie parametry konwersji zostaną dobrane automatycznie w taki sposób aby zachować jakość dźwięku i otrzymać jak najmniejsze pliki MP3.

Jeżeli miałeś już do czynienia z konwersją plików dźwiękowych, wybierz profil spełniający Twoje oczekiwania lub ustaw parametry konwersji samodzielnie.

Aby rozpocząć konwersję, kliknij przycisk Konwertuj na pasku narzędziowym.

Konwersja plików - ustawienia użytkownika

Wszystkie parametry kodowania dźwięku można ustawić w sekcji Audio.

Format wyjściowy

Dostępne są trzy formaty wyjściowe:

  1. MP3 - MPEG-1 Layer 3 - najpopularniejszy format kompresji audio obsługiwany przez prawie wszystkie odtwarzacze.
  2. WAV - Uncompressed audio - dekompresja strumienia audio do formatu WAV (PCM 16-bit LE). Może się przydać w trakcie przygotowywania materiałów dźwiękowych w celu dalszej obróbki w edytorach audio/wideo.
  3. Spróbuj wydobyć oryginalny strumień audio - zgranie (jeśli to możliwe) oryginalnego strumienia audio do pliku bez żadnej obróbki dźwięku.

Tryb bitratu

Dostępne są trzy tryby:

  1. CBR (constant bitrate) - kodowanie dźwięku ze stałą przepływnością bitów.
  2. VBR - Lame preset (variable bitrate) - kodowanie ze zmienną przepływnością bitów w oparciu o presety kodera LAME.
  3. ABR (average bitrate) - kodowanie ze średnią przepływnością bitów (odmiana VBR).

Preset LAME

Dostępny tylko wtedy, gdy wybrano tryb VBR.
Presety LAME są zestawami ustawień kodera LAME przygotowanymi przez samych autorów kodera. Preset standard został opracowany z myślą o potrzebach większości użytkowników i jest zalecany.

Bitrate

Bitrate audio, czyli przepływność bitów jaka zostanie wykorzystana w trakcie kodowania dźwięku do formatu MP3. Parametr ten określa ile bitów danych kompresor może (lub musi) wykorzystać do zakodowania 1 sekundy materiału źródłowego.

Jest to najważniejszy parametr konwersji audio i ma on decydujący wpływ na jakość dźwięku w wygenerowanych plikach MP3.

Bitrate audio najlepiej ustawić w pozycji Auto. Program dobierze wtedy automatycznie wartość tego parametru, tak aby zachować jakość dźwięku i jednocześnie otrzymać jak najmniejszy plik MP3.

Jeśli chcesz ustawić bitrate samodzielnie, musisz pamiętać, że ustawiając bitrate na wartość dużo niższą niż w pliku źródłowym, należy się spodziewać utraty jakości dźwięku. Jeżeli zaś ustawisz bitrate dużo wyższy niż w pliku źródłowym, otrzymany plik MP3 będzie miał spore rozmiary, a jakość dźwięku będzie taka sama co przy zastosowaniu mniejszej wartości tego parametru.

Częstotliwość próbkowania

Tutaj możesz ustawić częstotliwość próbkowania dźwięku w pliku MP3 na jedną z obsługiwanych przez program: 8000, 11025, 12000, 16000, 22050, 24000, 32000, 44100 i 48000 Hz. Przy ustawieniu Auto program automatycznie wybierze jedną z wymienionych wartości, najbardziej zbliżoną do częstotliwości próbkowania ścieżki audio w pliku źródłowym.

W plikach audio z muzyką i na płytach Audio CD najczęściej stosuje się częstotliwość 44100 Hz, na płytach DVD i Blu-ray Video - 48000 Hz.

Kanały

Liczba kanałów audio w pliku wynikowym.
Zalecane jest ustawienie Auto - wtedy program spróbuje zachować liczbę kanałów audio, a jeżeli jest to niemożliwe, nastąpi redukcja liczby kanałów do maksymalnej wartości obsługiwanej przez wybrany format wyjściowy.

Głośność

Suwak Głośność służy do regulacji poziomu głośności dźwięku w wygenerowanym pliku MP3 względem poziomu głośności ścieżki audio w pliku źródłowym. Gdy ustawisz 100%, poziom głośności pozostanie bez zmian.

Ścieżka audio do konwersji

Jeżeli plik źródłowy zawiera kilka ścieżek audio (np. film z kilkoma ścieżkami dźwiękowymi w różnych językach), tutaj możesz wybrać, którą scieżkę chcesz przekonwertować/wyekstrahować.


Gdy ustawisz wszystkie parametry, kliknij przycisk Konwertuj na pasku narzędziowym aby rozpocząć konwersję.

Ekstrakcja ścieżek audio

Jeśli chcesz wyodrębnić (wyekstrahować) oryginalną ścieżkę dźwiękową, zaznacz na liście Format wyjściowy pozycję Spróbuj wydobyć oryginalny strumień audio i kliknij przycisk Konwertuj.

Program umożliwia zgrywanie ścieżek dźwiękowych w formatach: MP3, AAC, OGG (Vorbis), AC-3, PCM (WAV), AMR, WMA, DTS i innych.

Informacje o plikach

Jeżeli chcesz uzyskać informacje na temat strumieni danych zawartych w pliku źródłowym, kliknij ten plik na liście prawym klawiszem myszy i wybierz z menu kontekstowego polecenie Pokaż / ukryj właściwości pliku (lub naciśnij klawisz F10). Pojawi się wtedy okno Właściwości pliku, w którym możesz odczytać szczegółowe informacje techniczne dotyczące formatu wybranego pliku oraz wszystkich strumieni danych w nim zawartych.

Właściwości pliku
Właściwości pliku

Metadane (tagi)

Przy ustawieniach domyślnych, metadane są kopiowane z plików źródłowych do plików wynikowych, ale program umożliwia także dodawanie własnych metadanych (wykonawca, tytuł, album, komentarz itp.). Możesz także całkowicie wyłączyć zapisywanie metadanych w plikach wynikowych.

Uruchomienie konwersji

Po dodaniu plików do listy przetwarzania, ustawieniu metadanych i wszystkich niezbędnych parametrów kodowania, można już rozpocząć konwersję klikając przycisk Konwertuj na pasku narzędziowym. Pojawi się wtedy okno Konwersja, w którym można śledzić postęp operacji.

Konwersja pliku WebM do MP3
Konwersja pliku WebM do MP3

Przy ustawieniach domyślnych, przekonwertowane/wyekstrahowane pliki zostaną zapisane w tym samym katalogu, w którym znajdują się pliki źródłowe. Katalog docelowy możesz zmienić w sekcji Wyjście.

Utworzone pliki będą miały takie same nazwy co pliki źródłowe, tylko ich rozszerzenie zostanie zmienione na właściwe dla wybranego formatu wyjściowego (przy ustawieniach domyślnych rozszerzenie .mp3).

Zarządzanie listą plików

Możesz aktywować lub dezaktywować pliki na liście przez zaznaczenie bądź odznaczenie żądanych plików w kolumnie z polem zaznaczania (domyślnie kolumna druga). W trakcie konwersji uwzględniane będą tylko zaznaczone pliki.

Jeśli chcesz usunąć z listy jakieś pliki, upewnij się że są one zaznaczone, a następnie kliknij przycisk Usuń na pasku narzędziowym. Wszystkie zaznaczone pliki zostaną usunięte z listy (ale nie z dysku!). Jeśli chcesz usunąć z listy wszystkie pliki, wybierz z menu Lista plików polecenie Wyczyść listę plików.

Położenie plików na liście można zmieniać metodą przeciągnij i upuść. Podobnie można zmieniać kolejność kolumn.

Przy pierwszym uruchomieniu programu widocznych jest tylko kilka kolumn wyświetlających podstawowe informacje o plikach źródłowych. Jednak masz do wyboru 29 kolumn wyświetlających szczegółowe informacje o ścieżkach audio i inne dane. Aby wyświetlić lub ukryć jakieś kolumny, kliknij prawym klawiszem na nagłówku listy plików (tabeli) i w menu kontekstowym z listą dostępnych kolumn zaznacz te, których potrzebujesz i odznacz te, które nie są Ci potrzebne.
Widoczność, szerokość i pozycje kolumn są zapisywane przy zamykaniu programu i przywracane przy następnym uruchomieniu.

Informacje wyświetlane na liście można sortować rosnąco lub malejąco. W tym celu kliknij lewym klawiszem nagłówek kolumny, według której chcesz posortować dane.

Odczyt i zapis ustawień

Przy zamykaniu programu wszystkie ustawienia konwersji są zapisywane w pliku __Last.ini w katalogu profiles. Gdy ponownie uruchomisz program, ustawienia konwersji są wczytywane z tego pliku.

Reszta ustawień aplikacji (położenie i rozmiar okna głównego, konfiguracja kolumn, folder wyjściowy i inne) jest zapisywana w pliku WebMToMp3.ini, w katalogu głównym programu. Oczywiście, te ustawienia są także wczytywane przy następnym uruchomieniu.

Przenośność

Program nie wykorzystuje rejestru systemowego, a wszystkie ustawienia są zapisywane w dwóch wyżej wymienionych plikach. Jeśli chcesz, możesz skopiować wszystkie pliki programu (zachowując pełną strukturę katalogów utworzonych w trakcie instalacji) na dysk przenośny i uruchomić program z tego dysku na innym komputerze.

Możesz także pobrać specjalnie w tym celu przygotowaną wersję portable programu w postaci archiwum ZIP (wersja 64-bitowa). Aby uruchomić program, wypakuj plik ZIP do dowolnego folderu i kliknij podwójnie plik WebMToMp3.exe (w wersji 64-bitowej - WebMToMp3_64.exe).